برچسب: کتگوری

(در روش های طبقه بندی و گونه شناسی) رده، ردیف، گروه، گروهه، صنف، رسته، دسته، فروبست، زمره، (منطق – هر یک از طرقی که طبق آن بتوان دانش بشری را طبقه بندی کرد) مقوله، نوع، مبحث، باب، طبقه، مقوله، مقوله منطقی، رده

نتایج پیدا شده 1